Obsah

Desatero Rodinného centra Milovice - co vědět před vstupem do herny

Milé maminky, milí tatínci a ostatní návštěvníci, vítáme Vás v Rodinném centru Milovice. Ke spokojenému pobytu v RC je potřeba znát a dodržovat několik pravidel.


1. Přezujte se, cenné věci si vezměte s sebou Do herny se přezouvejte, pokud nemáte přezůvky, použijte návleky.
Při použití návleků dávejte pozor na přišlápnutí. Svrchníky uložte v šatně. V prostorách šaten nenechávejte cenné předměty.
2. U provozních se dospělí podepíší
Rodič (popř. jiná osoba) svým podpisem po příchodu potvrdí, že on i dítě jsou zdraví (zápis slouží zároveň jako
evidence návštěvnosti RC) a souhlasí s případným uveřejněním fotografií sebe a svých dětí pořízených v prostorách RC pro potřeby RC.
3. Dbejte na bezpečnost
Rodič za své dítě po celou dobu pobytu v RC osobně odpovídá a dbá na bezpečnost svého dítěte i ostatních
(hlavně v okolí dveří, na schodišti, na toaletách). Je zakázáno manipulovat s elektrickými zařízeními.
4. Nenechávejte své dítě bez dozoru
Rodič zodpovídá za své dítě ve všech prostorech Rodinného centra Milovice: herně, sálu, dílně, na WC a
chodbách!
Pokud se rodič účastní aktivity, která se odehrává v sále, není možné zanechat dítě v herně, aniž by na dítě někdo z dospělých dohlížel. Odpovědnost je stále na rodiči. Provozní zde není od toho, aby hlídala děti.
5. Hračky jsou dětem k dispozici
Děti užívají hračky a další vybavení herny výhradně k danému účelu a ohleduplně. Zapůjčené hry se vrací v pořádku provozní, děti kreslí jen u stolků.
6. Rozbité hračky a úrazy nahlaste
Pokud najdete rozbité hračky nebo malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, předejte je
provozním.
Úraz, poranění a jakoukoliv škodu hlaste odpovědnému zaměstnanci RC.
7. Jíme pouze u stolů
Děti konzumují jídlo a nápoje pouze u stolku k tomu určenému nad linem. Není dovoleno, aby děti běhaly
s jídlem a pitím po herně a znečistily koberec, nábytek apod. V případě znečištění koberce z nedbalosti rodiče bude požadována finanční náhrada za strojové čištění.
8. Doprovázejte děti na WC
Vždy své dítě doprovázejte na WC, kvůli bezpečnosti. Po použití nočníku jej důkladně opláchněte. Platí absolutní zákaz vhazovat do WC vlhčené ubrousky, tampóny a vložky.
9. Zákaz kouření a pití alkoholu
V celém prostoru RC je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů. Zavírejte za sebou dveře do herny a ven na schodiště.
10. Úklid a platby
Před odchodem z RC nezapomeňte uklidit hračky po svých dětech a zaplatit útratu. Zkontrolujte, zda jste něco nezapomněli.
Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a radostný pobyt.
Platné od 1.4.2020