Obsah

LOGOPEDIE

Jak je to s vývoje řeči u dětí aneb ontogenetický vývoj řeči:

1) od narození do prvního roku
- období křiku, žvatlání, napodobování a porozumění
- na konci první roku se děti samy snaží o vlastní slovní projev, objevují se první konkrétní slova, která vědomě používá

2) mezi prvním a druhým rokem
- začínají rozumět, napodobovat a používat slova k dorozumívání
- slova jsou zkomolená, mluvidla neobratná, ale postupně se řeč zpřesňuje
- na konci druhého roku děti samostatně mluví v krátkých větách a jsou schopné konkrétního myšlení a vyjadřování

3) mezi třetím a čtvrtým rokem
- většina dětí již souvisle mluví
- ještě se vyskytuje nesprávná výslovnost, ale zlepšuje se motorika, rozšiřuje se slovní zásoba, zlepšuje se vyjadřování ve větách
- třetí rok se považuje za hranici fyziologické nemluvnosti – pokud se do tří let neobjeví řeč, je důvod k odbornému vyšetření

4) mezi čtvrtým a sedmým rokem
- řeč se vyvíjí do souvislého a gramaticky správného projevu
- zpřesňuje se vyjadřování, zlepšuje se formální i obsahová stránka řeči, rozvíjí se aktivní a pasivní slovní zásoba
- děti jsou schopné plně chápat slovní projev druhých a porozumět mu
- rozlišují konkrétní a abstraktní pojmy

Vývoj artikulace:
1 – 2,5 roku:         b, p, m, samohlásky
            j, d, t, n, l – artikulační postavení se upravuje po 3. roce ovlivňuje vývoj hlásky r
2,5 – 3 roky:         au, ou, f, f, h, ch, k, g
3,5 – 4,5 roku:        bě, pě, mě, vě, ď, tˇ, nˇ, l
4,5 – 5,5 roku:        č, š, ž
5,5 – 6,5 roku:        c, s, z, r
6,5 – 7 let:        ř a rozlišování č, š, ž a c, s, z

 

Zpracovala Mgr. Petra Zemanová, logopedický asistent,
neurofeedback terapeut  více na www. petrazemanova.com

Mgr. Petra Zemanová